תקנון תוכנית השותפים

מטרת התוכנית

 1. מטרת התוכנית הינה הגדלת היקף המשתמשים במערכת תוך תגמול ותמרוץ המפיצים שעוזרים לתהליך הגדילה.

תנאים כלליים

 1. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין המפיץ לבין אמארו-ארט. ההסכם ייכנס לתוקפו עם אישורו על ידי המפיץ והסכמת המנהל להצטרפותו של המפיץ לתוכנית זו, במצטבר, ויסיים את תוקפו מייד עם משלוח הודעת דוא"ל על ידי האתר למפיץ או על ידי המפיץ לחברה המודיע בדבר ביטול ההסכם. תקנון זה מכיל את כל ההסכמות בין הצדדים. כל סיכום קודם בטל ומבוטל. מבלי לפגוע בזכותו של אמארו-ארט לתקן תקנון זה באופן חד צדדי – סיכומים עתידיים פרטניים בין המפיץ לחברה יבוצעו בכתב בלבד ובאישור פוזיטיבי של שני הצדדים.
 2. אמארו-ארט רשאי לשנות את מבנה המערכת, את השירותים המוצעים במסגרתה ואת כל הפרטים הנלווים למערכת באופן חד צדדי, ללא כל צורך בהודעה מראש או עדכון למפיץ. לא תהיה למפיץ כל טענה בנוגע לשינויים אלה ואחרים הקשורים לשינויים אלה.
 3. היחסים בין אמארו-ארט למפיץ הינם יחסי מזמין-ספק. אין בתקנון זה או בקשר בין החברה למפיץ יחסי עובד-מעביד או יחסי שותפות. כל טענה ליחסים שונים מיחסי מזמין-ספק, תגרור שיפוי רטרואקטיבי של החברה על ידי המפיץ על מנת להתאים את העלות שתיגרם לחברה כתוצאה מהשינוי כך שתוצאתו תהיה זהה למקרה של יחסי מזמין-ספק.

שירותי המפיץ

 1. המפיץ יאתר אנשים פוטנציאליים אשר אפשר ויהיו מעוניינים להצטרף למערכת. המפיץ יעניק לאותם אנשים הסברים מלאים ומדויקים לגבי השירותים השונים המוענקים על ידי האתר באמצעות המערכת.
 2. היה ואדם מסוים יהיה מעוניין להתקשר עם האתר בהסכם למתן שירותי המערכת, המפיץ ימסור לו את הקישור הייחודי.
 3. עשה אותו אדם שימוש בקישור הייחודי, נרשם למערכת (בין לבדו ובין באמצעות המפיץ), הצטרפותו למערכת אושרה על ידי אמארו-ארט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מותנה, התחיל לקבל שירותים מהאתר באמצעות המערכת והחל בבניית עמוד ותשלום על הקמתו, יהווה אותו אדם, הפניה מזכה למפיץ.

תנאי תשלום

 1. התשלומים יותנו בהמצאת אישור ניהול ספרים בתוקף ובהתאם להוראות ניכוי המס במקור של המפיץ אשר יהיו בתוקף בעת ביצוע התשלום.
 2. התשלומים יתבצעו בתנאים של שוטף+10.
 3. סכום התשלום המינימלי להעברה יהיה 300 ₪. במידה והמפיץ יבחר לסיים את ההתקשרות עם המערכת באופן סופי, תועבר היתרה גם אם תהיה נמוכה מ-300 ₪.
 4. עמלת ההפצה תשולם כנגד לחשבונית מס\ קבלה מצד המפיץ.
 5. עמלת ההפצה תשולם על ידי אמארו-ארט למפיץ גם לאחר תום תוקפו של ההסכם – למעט במקרה בו ההסכם בוטל על ידי אמארו-ארט עקב הפרתו על ידי המפיץ.
 6. על אף האמור לעיל, אמארו-ארט יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לבטל תכנית מפיצים זו עבור מפיץ אחד או יותר.

התחייבויות אמארו-ארט

 1. לעמוד באמנת השירות כלפי הארגונים.
 2. מתן רישיון לא ייחודי ומוגבל בזמן למפיץ להפצת המערכת, ולשימוש בסימני המסחר והשירות שלה במסגרת הפעילות המוגדרת בתקנון זה. הרישיון האמור יפוג עם ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא.
 3. להעמיד לרשות המפיץ את הקישור הייחודי.
 4. אמארו-ארט לא ישא בכל אחריות כלפי המפיץ לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למפיץ כתוצאה מכל דבר הנוגע במישרין או בעקיפין לתקנון זה ו/או לשירותים אשר יוענקו על ידי המפיץ לחברה.
 5. אמארו-ארט רשאי להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה, באופן חד צדדי וגם ללא כל נימוק:
  1. לבטל את ההסכם עם כל אדם.
  2. לא לקבל הצטרפות אדם למערכת.
  3. לדחות את בקשתו של מפיץ חדש להתקשר עימה במסגרת תקנון זה או בכל אופן אחר.
 6. אמארו-ארט אינו מתחייב שהמערכת תעמוד ב-100% Uptime ושתהא מוגנת לחלוטין מפני פריצות ונזקים ומפני גישה בלתי מורשית, תוכנות רוגלה וכיו"ב, אך מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה במאמצים שתחליט להקדיש על מנת לשאוף לכך, בהתאם לתנאי ההצטרפות לשירותי המערכת.

התחייבויות המפיץ

 1. המפיץ מתחייב לשפות את אמארו-ארט בגין כל נזק שיגרם לו, ובסכום הנזק המלא, כתוצאה ישירה מכל מעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו לרבות פעילות הנוגדת תקנון זה.
 2. לא לעשות במסגרת שירותיו לאתר שימוש בחומרים כלשהם מבלי שהוא מחזיק בהיתרים או בהסכמות הנדרשות לצורך השימוש בחומרים אלה. כל שימוש בניגוד לאמור לעיל יהיה באחריות המפיץ בלבד.
 3. לא לפרסם ולהפיץ את המערכת באמצעים לא חוקיים, או באופן או בכלים שאינם עומדים באופן מלא בהוראות כל דין.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לשמור על הכללים הנהוגים בתחום השיווק וההפצה הן מבחינת נורמות והן מבחינת הדין, לרבות לשון הרע, חוק "הספאם", הטרדה ופגיעה בציבור וכל כלל שעלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או לאישום פלילי.
 5. המפיץ אינו רשאי להסב או למכור את זכויותיו וחובותיו המנויים על תקנון זה.
 6. המפיץ רשאי להציג את עצמו כמשווק של המערכת אך אינו מוסמך להציג את עצמו כנציג של מטעם האתר, לחתום בשמו, להתחייב בשמו וכד'.
 7. להמציא את המסמכים החשבונאיים הנדרשים בחוק הנלווים לקבלת התשלום מההחברה, לרבות, להמציא אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקף בכל עת לפני קבלת תשלום.

שונות

 1. הודעות רשמיות בין הצדדים יועברו בדוא"ל בלבד.
 2. הדוא"ל של המפיץ יהיה הדוא"ל באמצעותו נרשם לתוכנית.
 3. הדוא"ל של האתר יופיע בדף יצירת הקשר של המערכת.
 4. הודעות בדוא"ל יחשבו כי התקבלו שלושה ימי עסקים לאחר שליחתן.
 5. אמארו-ארט רשאי לתקן הוראות תקנון זה חד צדדית ללא הודעה מוקדמת.
Scroll to Top

ספרו לי מה אתם מחפשים